Umami muualla Facebook

Julkaistu 8. 3. 2015 Teksti Liisa Wilska Ei kommentteja Ajankohtaista

Kuuntelu vaikeaa tämän päivän hektisessä työelämässä

Kansainvälisen naistenpäivän kynnyksellä Accenture kartoitti naisten ja miesten näkemyksiä työelämän haasteista ja menestystekijöistä. #ListenLearnLead -tutkimuksessa haastateltiin yli 3 600:ta liiketoimintajohtajaa 30 maassa, Suomi mukaan lukien.

Keskeytykset vaikeuttavat kuuntelua

Lähes kaikki tutkimukseen osallistujat Pohjoismaissa pitävät itseään hyvinä kuuntelijoina, mutta samalla yhtä moni eli 96 prosenttia viettää ainakin osan työpäivästä monta tehtävää samanaikaisesti suorittaen. Itse asiassa 68 prosenttia vastaajista totesi, että kuuntelusta on tullut huomattavasti vaikeampaa nykypäivän digitaalisessa työympäristössä. Pohjoismaisista naisista jopa 73 prosenttia koki kuuntelemisen muuttuneen vaikeammaksi, kun miesten osuus jäi 62 prosenttiin.

Multitasking jakaa mielipiteet

Pohjoismaissa 67 prosenttia vastaajista uskoo, että niin kutsuttu multitasking auttaa heitä saamaan työssään enemmän aikaan. Toisaalta työn toistuvan häiriintymisen koetaan myös hankaloittavan keskittymistä sekä heikentävän työn laatua ja tiimin keskinäisiä suhteita. Globaalisti 36 prosenttia ja Pohjoismaissa jopa 53 prosenttia vastaajista koki häiriöt ongelmallisina. Pohjoismaisista naisista tätä mieltä oli yli kaksi kolmasosaa eli 68 prosenttia vastaajista, miehistä ainoastaan 37 prosenttia.
Tutkimuksen mukaan työnteko keskeytyy Pohjoismaissa tyypillisimmin puheluihin (79 prosenttia) sekä suunnittelemattomiin kokouksiin ja tapaamisiin (62 prosenttia). Myös tekstiviestit (44 prosenttia) ja pikaviestit (29 prosenttia) koettiin työhön keskittymistä häiritsevinä.

Jatkuva saatavilla olo koetaan raskaaksi

Pohjoismaissa yli puolet (54 prosenttia) tutkimukseen osallistujista uskoo teknologian helpottavan ja nopeuttavan johtajien kommunikointia tiimiensä kanssa. Jatkuva saatavilla olo koetaan kuitenkin myös esteeksi tehokkaalle johtamiselle: Pohjoismaissa naisista 66 prosenttia kokee, että teknologia ”venyttää” johtajan roolia liiaksikin ja tekee heistä liian helposti tavoitettavia. Pohjoismaisista miehistä samaa mieltä oli 47 prosenttia. Sekä miehet että naiset näkevät informaatiotulvan (58 prosenttia) ja nopeasti kehittyvät teknologiat (52 prosenttia) merkittävinä haasteina nykyjohtajille.

”Kuuntelu on johto- ja asiantuntijatehtävissä äärimmäisen tärkeää, mutta nykyisessä työelämässä se on yhä vaikeampaa”, sanoo Satu Pulkkinen, Accenturen Suomen naisverkoston puheenjohtaja.
”Vaikka digitaalisuus helpottaa elämää, tuo se arkeen toisaalta myös uusia haasteita: jatkuva saatavilla olo aiheuttaa monille paineita, ja multitasking ja työn toistuvat keskeytykset aiheuttavat loppujen lopuksi tehottomuutta kaikkien tutkimusten valossa. Hyvä ja tehokas johtaminen vaatii kuitenkin pysähtymistä, kuuntelua ja asioiden tekoa keskittyen alusta loppuun saakka.”

seminar-594125_1280

Tärkeimpiä tutkimuksessa esiin nousseita työelämän trendejä:

•Kuuntelutaitoja arvostetaan. Tärkeimpinä kuuntelutaidoista Pohjoismaissa nähdään ajatteleminen ennen puhumista (50 prosenttia), kysymysten esittäminen (49 prosenttia) sekä katsekontakti (46 prosenttia).

•Vuorovaikutustaitoja pidetään arvossa, mutta niihin ei tarjota koulutusta. Hyvät viestintä- ja ihmissuhdetaidot sekä kyky innostaa muita ovat pohjoismaisten vastaajien mielestä tärkeimmät esimiestaidot – noin 45 prosenttia vastaajista kunkin taidon osalta – mutta vain 36 prosenttia vastaajista sanoi yrityksensä tarjoavan koulutusta näissä ”pehmeissä taidoissa”, kun taas teknistä koulutusta tarjotaan 49 prosentissa tutkimukseen osallistuneista yrityksistä.

•Naisia lisää yritysjohtoon. 66 prosenttia vastaajista Pohjoismaissa uskoo naisten nimitysten teknologiajohtajaksi lisääntyvän vuoteen 2030 mennessä. Yli puolet vastaajista (Pohjoismaissa 58 prosenttia, globaalisti 52 prosenttia) arvioi, että heidän edustamansa yritys on nimittämässä ylimpään johtoon tänä vuonna enemmän naisia kuin edellisvuonna.

•Kotiäitiys ja -isyys houkuttaa. Jopa 63 prosenttia kaikista vastaajista Pohjoismaissa sanoi, että olisi valmis lopettamaan työnteon ja jäämään kotiin hoitamaan lapsia, jos se olisi taloudellisesti mahdollista. Pohjoismaisista miehistä koti-isyyteen olisi valmis 51 prosenttia ja naisista lähes kolme neljäsosaa eli 74 prosenttia. Luvut ovat huomattavasti globaaleja keskiarvoja korkeammat: maailmanlaajuisesti kotivanhemmuudesta haaveilee 51 prosenttia vastaajista (miehistä 49 ja naisista 53 prosenttia).

Lisätietoja tutkimuksesta sekä virtuaaliympäristö löytyvät osoitteesta www.accenture.com/ListenLearnLead.


Aiheet: , , , , , , , , ,

Kirjoita kommentti