Umami muualla Facebook

Julkaistu 12. 11. 2011 Teksti Paula Ei kommentteja Paula Niittynen

Hiilineutraali kunta ei ole utopiaa

Viiden pilottikunnan kokemukset ovat osoittaneet, että kunnat pystyvät olemaan edelläkävijöitä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Yksi pilottikunnista on Varsinais-Suomessa sijaitseva Uusikaupunki. Kaupunginjohtaja Kari Koski lähti ennakkoluulottomasti kolmisen vuotta sitten hankkeeseen mukaan. Nyt pitkäjänteisestä työstä ilmastonmuutosta vastaan on esiteltävissä jo konkreettisia tuloksia. Uudessakaupungissa kannustava ilmapiiri houkuttelee uusia yrityksiä kaupunkiin ja yhteistyöhön, mikä luo uusia työpaikkoja. Ympäristömyönteisyys nähdään kilpailuvalttina, joka kannustaa yrityksiä investoimaan ilmastotekoihin”, HINKU-hankkeen vetäjä professori Jyri Seppälä sanoo.

Ilmastotalkoot tuo uudenlaista elinvoimaa ja osaamista aluekehitykseen

Monet kunnat ja kaupungit ovat tehneet päätöksiä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään nopeammin kuin EU:n päästövähennykset edellyttäisivät. Ilmastonmuutoksen hillintä on nähty mahdollisuutena luoda uudenlaista osaamista ja elinvoimaisuutta alueen kehittymiselle. Tänä päivänä on löydettävissä paljon hyviä esimerkkejä muun muassa kustannusten säästöistä ja uusista työpaikoista.

Ensimmäisen kahden vuoden aikana mukana olevissa kunnissa oli tehty yli 70 energiatehokkuuteen, energian säästämiseen, uusiutuvan energian käytön lisäämiseen sekä ympäristömyötäisiin investointeihin liittyvää toimenpidettä. Lisäksi yli 60 toimenpidettä on suunnitteilla.

Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa (HINKU) kunnat ovat lupautuneet toimimaan edelläkävijöinä ja pienoislaboratorioina hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi virallisia tavoitteita enemmän ja sovittua aikataulua nopeammin. Hankkeessa pyritään ratkaisuihin, joissa on otettu huomioon sekä ympäristö että taloudelliset ja sosiaaliset tekijät.

Kunnat, elinkeinoelämä, kuntalaiset, tutkimuslaitokset ja asiantuntijat ideoivat ja räätälöivät yhdessä uusia ja kustannustehokkaita ratkaisuja, joilla voidaan vähentää etenkin liikenteen, asumisen ja ruuan päästöjä. Tavoitteena on samalla vahvistaa kuntien elinvoimaisuutta, luoda uusia kumppanuuksia sekä lisätä kysyntää ilmastomyönteiselle teknologialle. Tietoa parhaista käytännöistä levitetään sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Uusia kuntia mukaan Varsinais-Suomessa

Hankkeen käynnistyessä syksyllä 2008 viisi kuntaa sitoutui kunnianhimoisiin päästövähennystavoitteisiin. Kunnat ovat Kuhmoinen, Mynämäki, Padasjoki, Parikkala ja Uusikaupunki. Vuonna 2011 kuusi kuntaa ryhtyi hankkeen kumppanuuskunniksi. Asikkala, Ii, Laitila, Masku, Nousiainen ja Rautjärvi perehtyvät ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollisuuksiin yhteistyössä alkuperäisten kuntien ja SYKEn kanssa sekä arvioivat toimintansa virallistamista HINKU-kunnaksi.

HINKU-hankkeessa mukana olevissa kunnissa päästöjä ryhdyttiin vähentämään välittömästi ja konkreettisesti. HINKU-kuntien tavoitteena on saavuttaa vähintään 80 prosentin kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Uusikaupunki on ottanut tavoitteessa etunojan: 30 prosentin päästövähennys vuoteen 2012 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Hanke osoittaa, että tavoitteeseen voidaan päästä nykyteknologialla ja energian nykyhinnalla. Karkean arvion perusteella noin kolmasosa tavoitteesta voidaan saavuttaa energiatehokkuutta lisäämällä ja loput tavoitteesta voidaan toteuttaa korvaamalla fossiilisia polttoaineita uusiutuvalla energialla.

Kunta, kuntalaiset, elinkeinoelämä ja tutkimuslaitokset yhteistyössä

HINKU-hankkeen erityisyys on se, että päästövähennystavoitteeseen pyritään kunnan, kuntalaisten ja elinkeinoelämän yhteistyöllä.

Merkittävimpiä yksityissektorin toimenpiteitä HINKU:n aikana on Uudessakaupungissa Yaran lannoitetehtaan investointi katalyyttiteknologiaan, joka vähensi noin 90 prosenttia tehtaan kasvihuonekaasupäästöjä. Toinen merkittävä avaus on ollut Sybimar Oy:n kehittämä suljetun kierron energiaratkaisu, jossa ravinteet, vesi ja hiilidioksidi hyödynnetään energian- ja elintarvikkeiden tuotannossa.

HINKU jatkuu

HINKU-hankkeen toinen vaihe jatkuu vuoden 2012 loppuun TEKESin, yritysten ja Suomen ympäristökeskuksen rahoituksella. Tarkoituksena on jatkaa konkreettisia toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi, lisätä yhteistyötä järjestöjen ja neuvontaverkostojen kanssa, levittää HINKUssa syntyneitä työkaluja, tietoa ja käytäntöjä muihin kuntiin sekä syventää yhteistyötä vastaavien ulkomaalaisten kokeiluhankkeiden kanssa.

Hallitusohjelmaan hinkua

Keväällä 2011 Turun Sanomien pääkirjoituksessa (TS 13.3.2011) vedottiin, että Uudestakaupungista tulee ottaa mallia koko Suomeen.
”Seuraavan hallituksen ohjelmaan on syytä kirjata valtakunnallinen Hinku-hanke, jossa yhdistyvät vihreän talouden lisäksi laatu ja osaaminen. Maailmanmarkkinoilla menestyminen edellyttää, että Suomi on askeleen muita edellä. Mieluummin kaksi askelta”, todetaan Turun Sanomien pääkirjoituksessa.

Lyhyesti

HINKU-hanke käynnistyi vuonna 2008 nimellä Kohti hiilineutraalia kuntaa -hanke. Tässä ensimmäisessä vaiheessa viisi kuntaa sitoutui vähentämään kasvihuonepäästöjä etuajassa. Hankkeessa määriteltiin tavoitteet, luotiin toimintasuunnitelmia sekä kehitettiin yhteisiä menettelytapoja ja pelisääntöjä tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaikissa kunnissa tehtiin myös konkreettisia toimenpiteitä kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi.

Jatkohanke Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa (ProHINKU) käynnistyi vuonna 2010. Hankkeen tavoitteena on kehittää edelleen toimintamalleja, joilla kunnissa voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kustannustehokkaasti. Tietoutta levitetään uusiin kuntiin ja laajalle toimijajoukolle. Jatkohankkeesta käytetään edelleen nimitystä HINKU-hanke.

Lisätietoa:

Uudenkaupungin HINKU-hanke

Hiilineutraalit kunnat

Reaaliaikainen päästöseuranta


Aiheet: , , , , , , , , ,

Kirjoita kommentti